en üst vakifbank
29 Kasım 2021 Pazartesi
Anasayfa > GÜNDEM > Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili duası var mı? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?

Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili duası var mı? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?

28.10.2020 09:00 12 14 16 18 yazdır
Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili duası var mı? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili duası var mı? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Peygamber efendimiz nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye önem verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür. Mevlid gecesinde, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenlerin günahları affedilir.

Bu gece, Peygamber efendimiz aleyhisselamın doğum zamanlarında görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek çok sevaptır. Kendisi de anlatırdı. Eshab-ı kiram da bir yere toplanıp, okurlar ve birbirlerine anlatırlardı. 

Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir; hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kıymetli olduğunu bildiren âlimler de vardır. El-mukni, El-miyar ve Tenvir-ül-kulub kitaplarında Mevlid gecesinin Kadir gecesinden kıymetli olduğu bildiriliyor.

MEVLİD KANDİLİ DUASI VAR MI?

Mevlid Kandili'ne özel bir dua yoktur. 

MEVLİD KANDİLİNDE NASIL İBADETLER YAPILMALI?

Tövbe Etmek
Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır. Tövbe, işlediğimiz hatalardan dolayı Yüce Mevla'nın huzurunda mahcubiyet ve pişmanlık duyma, günahlara bir daha dönmemek üzere yüz çevirme, hayatımızda yeni ve tertemiz bir sayfa açmaya karar verme demektir. Tövbe, günahla kirlenen ruhumuzu yıkamanın ve yeniden dirilişin ifadesidir.

Selat-u Selam Okumak
Peygamberimiz (S.A.V.)'e hiç olmazsa bir tesbih salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlallah" demeliyiz.

Kur'an-ı Kerim Okumak ve Dinlemek
Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk'ın insanlığa son mesajıdır. O'nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır. Ondört asırdan beri okunan Kur'an, insanı dinamizme çağıran, aklın ve gönlün şifa kaynağı, ilim ve irfan menbaıdır. O, anlaşılmak ve insanlığa rehber olmak için gönderilmiştir. Bu itibarla sadece okumayı öğrenmekle ve okumakla yetinilmeyip içeriğinin de bilinmesi, Kur'an'ın ne anlattığının kavranılması, hatta onun kendi hayatımıza da yansıtılması gerekir.

Peygamberimizin Hayatını Okumak
Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin hayatını ve ahlakını okuyup iyice anlamak. Mevlid Gecesini idrak edip ihya ederken bir de şu hususu iyice tefekkür etmemiz gerekir. Mevlid Gecesi neden mübarek, büyük bir gece oldu? Evet neden? Çünkü Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bu gece dünyayı şereflendirdi de ondan? O halde bu mübarek gecede Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz ile olan ilgi ve alâkamızı, münasebetimizi iyice gözden geçirmemiz gerekiyor. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin sünnetin şahsi hayatımıza, iş hayatımıza ve ev hayatımıza uygulayabiliyor muyuz?

ALLAH C.C Dua Etmek
ALLAHü Teâlâ'ya tam bir huşu içinde dua ve niyazda bulunmalıyız. Çünkü dua, rahmet kapılarının anahtarı, kulluğun ruhu ve ibadetin özüdür. Yalnızlaşan insanın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan ALLAH'ın azameti karşısında aczini kabullenmesi, O'na sığınması ve O'na yakarması, ne isteyecekse O'ndan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı en vasıtasız andır. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Rabbi ile kurduğu bir köprüdür, Mevlid-i Mutlak'ı imdada çağırmasıdır. Dua, kulluk esprisi içinde ve sıradan isteme anlamlarının ötesinde, ALLAH Teâlâ'nın Rablık ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir.

Namaz Kılmak
Mevlid Gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur. Tekellüf yani zorakilik-bitkinlikten kaçınılmak sûretiyle nafile namaz da kılınmalıdır. Mevlid Gecesi namazının muayyen bir şekli yoktur. Mümkünse, kandil gecesi olması sebebiyle tesbih namazı kılınır. Secde ayetleri okunup, secdeler yapılır. Dua edilir.

Kabir Ziyaretlerinde Bulunmak
Mevlid Gecesi gündüzünde mezarlar, bizden dua bekleyen yakınlarımızın kabirleri ziyaret edilmeli. Ruhlarına Kur'an-ı Kerim okumalı, dua etmeli, onlar için de ALLAH Teâlâ'dan afv ü mağfiret dilemeli, böylelikle ruhları şad edilmelidir. Ayrıca Peygamberimiz (S.A.V.)in, ashabın, tabiinin, diğer büyüklerimizin, akrabalarımızın özellikle analarımızın, babalarımızın... Kısacası bütün Müslümanların ruhlarına Kur'an-ı Kerim okunmalıdır.

Yetim ve Kimsesizleri Gözetmek
Mevlid Gecesi ve gündüzünde fakir fukarayı, yetim ve kimsesizleri görüp gözetmek, ihtiyaç içerisinde kıvranan din kardeşlerimizin yardımlarına koşmak, onlara imkanlar ölçüsünce tasaddukta bulunmak mutlaka yapmamız lâzım gelen bir husustur.
MEVLİD OKUMAYIN BİD'ATTIR ' PEYGAMBERİMİZ(SALLALLÂHU ALEYHİ VESELLEM)'İN ZAMANINDA MEVLİD OKUTMA YOKTU DİYENLERE
Mevlid'i ilk okuyan Kur'an-ı Kerimde Allah'u Teâla'dır. 

Mevlid okutma Peygamberimiz(Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'i övmedir. Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'i de Allah'u Teala Kur'anı Kerimde bizim 

Mevlidi şerifte övdüğümüzden daha fazla övüyor. Allahu Teala'nın övdüğünü övmek farzdır. 

Mevlid'i şerifte; Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem) övülünce  

Mevlid'i şerifi de okumak farzdır. Birçok ayetler  ve birçok sureler Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'i övmektedir. Bazı yerlerde de ismini söyleyerek övüyor.

"Allah ve Melekleri Nebisine salât'ü selâm ederler! Ey Allah'a iman edenler siz de salât'ü selâm edin[1]."

"Muhammed  sizden hiçbir rical mertebesisine yetişen oğlan çocuğunun babası değildir. Velâkin o Allah'u Teala'nın Hakk Resûlu'dür ve bütün Peygamberlerin baş tacıdır."[2] 

"Resulullah'ın ruyası doğrudur[3]?"

"Onun  dini de Haktır[4]?."

"Muhammed Allah'ın Hak Resuludur. Onun yanındaki Hazreti Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz.Ali (Radıyallahu anhum)'leri vasıfları ile öven Ayet. [5]"

"Ey Peygamber! Şüphe yok ki, Biz seni bir şahit bir müjdeleyici ve uyarıcı; Allâh'ın izniyle; Allâh'a bir davetçi, nurlandırıcı (nur saçan) bir kandil olarak gönderdik[6]."

 Süleyman Çelebi hazretleri de

Mevlid'inde, Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'i ilk övenin Allâh'u Teâlâ olduğuna şu beyitleriyle işaret etmektedir:

Oldur ol halk içre Hakk'ın sevdiği Dâima Kur'ân'da anıp övdüğü Bu Süleyman nice medh etsin ânı Çünkü meddâhıdır anın ol Ganî[11]

Ol ki meddâh-ı anın Allah ola Var kıyâs eyle ki ol ne şâh ola[12]

İkinci: Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'i öven, Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'in zamanında Peygamberimiz(Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'in altı tane şairi vardı. Bizim bulabildiğimiz  üç tanesinin isimleri;

Hassan ibn-i Sabit, 
Ka'b ibn-i Malik,
Abdullah ibn-i Revaha'dır.
Bunlar Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'i her gittiği yerde kaside ile övüyorlardı. Ayrıyeten Hazreti Ali (Radiyallahu anhu)'nun ve ashabın söylediği kasideler de vardır. (İstanbul Süleymaniye kütüphanesinde kayıtlı olan El-Mecmuatul-Kübra adlı eserde: Sahabe-i Kiramın Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'in üzerine söyledikleri kasideleri yer almaktadır.[13])

 Üçüncü:  Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'in ashabı lisanen  Peygamberimiz(Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'i her gittiği yerde övüyor, Münafıklar da Peygamberimiz(Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'in yüzüne karşı seviyor görünüp, başka yerde Peygamberimiz(Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'i övenlere kızıyor, öfkeleniyorlardı.

 Dördüncü: Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'i ilk defa Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, ve Hazreti Ali(Radiyallâhu anh) Mevlid
'de övmüşlerdir.

İmam-ı Celâlettin es-Suyutî Hazretlerinin "Bil Vesâil" isimli kitabında Peygamberimiz(Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'in şemaili şerifinde Cihar-ı Yar'dan beri

Mevlid'in okunduğu tesbit edilmiştir.

Ve ayrıca "El İmam el Alim, el-Allâme Şihabüd-dîn Ahmed bin Hacer el-Heytemi Eş-Şâfi Rahmetullahi aleyh'de  "En-Ni'metil-Kübra Alel Alem Fî

Mevlid'i Seyyidi veledi Âdem" isimli kitabında da dört halife devrinden beri 

Mevlid'in okunduğu tafsilatlı olarak yazılmaktadır.

Beşinci: Süleyman Çelebi Hazretleri de Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'in doğumunu, Peygamberlik gelmesini ve Miracını yazıyor.

Altıncı: Bizde hem yazıyor, hem okuyor, hem de ömür boyu övüyoruz.

 "Siz Allah'u Teala'ya ve Resûlüne itaat edin"[14] Ayetine  göre,

Allah'a itaat: Allah'ın emirleri olan farzları yapmak, söylemek ve millete aşılamaktır.

Resûlune itaat: Onun sünnetini yapmak, O'nu övmek ve O'nun sevgisini aşılamaktır.

"O Muhammed üzerine Allah salavat getirir, melekler salavat getirir. Ey mü'minler siz de salavat getirin.[15]

Salavat-ı Şerife toplu olarak, hep bir ağızdan

Mevlid'i şerifte  getiriliyor. Bu da Allah'u teala'nın emridir.

Ayette: İnfak edin.[16]

 Bu ayetlere göre  Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'i övmeyi, O'nun üzerine Salavat getirmeyi,

Mevlid yemeği yedirmeyi, Allah'u Teala emrediyor. 

Mevlid'in okunacağına bu ayetler delildir.

 

[1] Sure-i Ahzab, Ayet 56

[2] Sure-i Ahzab, Ayet 40

[3] Sure-i Fetih, Ayet 27

[4] Sure-i Saf, Ayet-9; Sure-i Fetih, Ayet 28

[5] Sure-i Fetih Ayet 29

[6] Sure-i Ahzâb, Ayet 45-46

[7] Sûre-i İsra, Âyet 1.

[8] Sûre-i Necm.

[9] Sûre-i Şems ve Sûre-i Duha.

[10] Sûre-i Kevser.

[11] Madem ki o nebi'nin medh edicisi, öveni Allâh'u tealadır. Bu Süleyman onu nasıl meth etsin

[12] Medh edeni, öveni Allah olursa var kıyas eyle O (Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem) ne büyük Şahtır.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri